top of page

מורשת

חוות הנוי נוסדה בשנת 1949, פרי יוזמתו של דוד צירקין צפריר,

כתחנה לפיתוח צמחיית נוי ותרבות אקלום ריבוי צמחים והדגמה.
צמחים אלה הובאו מכל קצוות תבל ונשתלו בגן החווה למעקב ולבחינת

התאמתם לתנאי הארץ ותפקודם בגן הנוי הישראלי.

דור המייסדים

עומדים מימין לשמאל:
הווארד אספר מדרום קליפורניה. בבקורו בארץ נתן הרצאה על פרוטיאות. כמו כן הכניס לארץ את השתילים הראשונים של פרוטיאות שנשתלו בחוות הנוי.
לידו רות בנימין. שמאלה ממנה ארתור בן ישראל, שהיה יושב ראש אגוד מגדלי הפרחים בארץ . שמאלה ממנו יאיר אלבר, שהיה מדריך בשהמ וניהל את חוות נוי תקופה מסויימת.

יושבים מימין לשמאל: 
סיד איבקר ויעקב בן יעקב.

רות בנימין

רות בנימין יישמה את רעיונו והפכה את המקום לגן קסום שבו ניתן להכיר את הצמח בהתפתחותו ובבגרותו, את תכונותיו הבוטניות, את צורתו ואת התפקיד השימושי שלו בגן הנוי. מאז ועד היום התעשרה צמחיית הנוי בארץ במאות מינים שאוקלמו בחוות הנוי בחסות מנהל המחקר במשרד החקלאות והופצו בגני

רות בנימין.png
bottom of page